Hoimetmij.nl

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In onze algemene voorwaarden gebruiken we de volgende termen:

.• HoiMetMij.nl*

• Opdrachtgever: De wederpartij van HoiMetMij.nl

• Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening door of via HoiMetMij.nl.

Artikel 2 Algemeen

a) Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HoiMetMij.nl en een opdrachtgever.

b) Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met HoiMetMij.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

c) Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via e-mail zijn overeengekomen.

d) De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

e) Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaardenvolledig van toepassing. HoiMetMij.nl en opdrachtgever zullen dan in overleg gaan om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

a) Alle aanbiedingen van HoiMetMij.nl zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.

b) Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

c) De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW.

d) Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

a) HoiMetMij.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

b) Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HoiMetMij.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

c) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HoiMetMij.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HoiMetMij.nl worden verstrekt.

d) Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HoiMetMij.nl zijn verstrekt, heeft HoiMetMij.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

e) HoiMetMij.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HoiMetMij.nl is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HoiMetMij.nl kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

a) Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

b) Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. HoiMetMij.nl zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

c) Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal HoiMetMij.nl de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

d) Indien een vaste prijs is overeengekomen zal HoiMetMij.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

e) In afwijking van lid 3 zal HoiMetMij.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan HoiMetMij.nl kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn

a) De overeenkomst tussen HoiMetMij.nl en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, Opzeggen kan per dag en met onmiddellijke ingang.

Artikel 7 Honorarium

a) Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs per dienst overeen

b) Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

c) HoiMetMij factureert maandelijks.

d) HoiMetMij.nl is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de wettelijke of cao-tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

Artikel 8 Betaling

a) Betaling dient te uitsluitend te geschieden via een machtiging tot automatisch afschrijven.

b) Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

c) Indien opdrachtgever in gebreke blijft door de betaling alsnog terug te laten boeken dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

d) De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

e) Tevens is de opdrachtgever daarnaast gehouden alle (buiten)gerechtelijke incassokosten te betalen. De buitengerechtelijke incassokosten worden door het incassobureau bepaald. Deze bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van 45 euro onverminderd het recht tot volledige betaling van alle kosten.

f) In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van HoiMetMij.nl op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

g) HoiMetMij.nl heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

h) HoiMetMij.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. HoiMetMij.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

a) Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 dagen na facturering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan HoiMetMij.nl.

b) De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HoiMetMij.nl in staat is adequaat te reageren.

c) Indien een klacht gegrond is, zal HoiMetMij.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

d) Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal HoiMetMij.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 10 Opzegging

a) Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde direct schriftelijk of per mail opzeggen (niet telefonisch)

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

a) HoiMetMij.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

i. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

ii. Na het sluiten van de overeenkomst HoiMetMij.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

iii. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

iv. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

b) Voorts is HoiMetMij.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HoiMetMij.nl op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

d) Indien HoiMetMij.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

e) HoiMetMij.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

a) Indien HoiMetMij.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

b) Indien HoiMetMij.nl aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

c) De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van HoiMetMij.nl in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

d) In afwijking van hetgeen onder b. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

e) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

i. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

ii. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HoiMetMij.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan HoiMetMij.nl toegerekend kunnen worden;

iii. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

f) HoiMetMij.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

g) De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HoiMetMij.nl of zijn ondergeschikten.

Artikel 13 Vrijwaringen

a) De opdrachtgever vrijwaart HoiMetMij.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

b) Indien opdrachtgever aan HoiMetMij.nl informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 Overmacht

a) Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

b) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop HoiMetMij.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HoiMetMij.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HoiMetMij.nl worden daaronder begrepen.

c) HoiMetMij.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HoiMetMij.nl zijn verplichtingen had moeten nakomen.

d) Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

e) Voor zover HoiMetMij.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HoiMetMij.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Geheimhouding

a) Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

b) Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, HoiMetMij.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en HoiMetMij.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HoiMetMij.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten

a) Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt HoiMetMij.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die HoiMetMij.nl toekomen op grond van de Auteurswet.

b) Alle door HoiMetMij.nl verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van HoiMetMij.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

c) HoiMetMij.nl behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Geschillen

a) De rechter in de vestigingsplaats van HoiMetMij.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft HoiMetMij.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

b) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 Toepasselijk recht

a) Op elke overeenkomst tussen HoiMetMij.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

========================================================================

HOIMETMIJ is een handelsnaam van SociaalPlus BV te Ermelo

KVK 50246046                                                  BTW NL822631854B01